Hrad Lukov – koncepce rozvoje, období 2012 – 2016

Období 2012 – 2016

Motto: „Vydali jsme se na dlouhou cestu a nevidíme jejího konce. Víme však, že musíme jít společně a naše práce není jen pouhou obnovou studených zdí středověkého hradu. Naším cílem je nový život, který chceme hradu vdechnout.“

Naše hlavní principy rozvoje využití hradu Lukova:

 • Respekt k památce jako hmotnému dokladu historie a odkazu předků v kulturní krajině.
 • Souznění historie, přítomnosti a budoucnosti s okolní přírodou
 • Zaměření na děti a mládež
 • Otevřenost a aktivní komunikace s organizacemi a institucemi různého zaměření
 • Dlouhodobě udržitelný rozvoj realizovaných projektů a ekonomická stabilita

I. ÚVOD

Projekt „Hrad Lukov – kulturně vzdělávací centrum, období 2012- 2016“ navazuje a rozšiřuje myšlenky stavební záchrany a smysluplného využití hradu Lukova realizované obcí Lukov a Spolkem přátel hradu Lukova v jeho první etapě v období 2002-2010. Je výsledkem mnohaletých úvah nad smyslem záchranných prací a konečného využití hradu. Je také výsledkem více než dvacetiletých dobrovolnických aktivit členů spolku a Hnutí Brontosaurus, kteří svůj volný čas a úsilí vynaložili ve prospěch záchrany hradu a představitelů obce Lukov, kteří pochopili důležitost zachování odkazu předků.

Postupnou realizací projektu dojde k pozoruhodnému propojení odkazu našich předků ukrytému v hradních zdech, přes současnost reprezentovanou aktivitami probíhajícími na hradě až po budoucnost, která se odrazí v práci s dětmi a mládeží.

II. POPIS PROJEKTU

Obec Lukov a Spolek přátel hradu Lukova se více než dvacet let společně snaží o stavební zabezpečení zřícenin hradu Lukova. Díky získané dotaci z Regionálního operačního programu Střední Moravy se v letech 2008 - 2010 podařilo vybudovat důstojné sociální a vzdělávací zázemí přímo na hradě včetně atraktivních expozičních prostor. Tím se nosná část cílů první etapy projektu naplnila. Zároveň se otevřely nové možnosti pro rozvoj hradního areálu a činnost Spolku přátel hradu Lukova.

1. Koncepce rozvoje je rozložena do dvou propojených částí:

 1. Hrad Lukov
  1. Dokončení stavebního zajištění severní hradby a východní části hradního jádra.
  2. Vybudování stavby pro zázemí kulturních akcí s prostorem pro hradní galerii
  3. Vybudování a vysvěcení hradní kaple
  4. Dokončení archeologického výzkumu
  5. Zpracování projektové dokumentace konzervace a využití dolního hradu
  6. Konzervační práce na dolním hradě
  7. Za přírodou na hrad
  8. Cyklostezka a okruh pro běžkaře
  9. Dětský herní koutek na dolním hradě
  10. Vydání monografie „Hrad Lukov“

 2. Spolek přátel hradu Lukova
  1. Ekonomická, organizační a členská stabilita sdružení
  2. Majetková jistota na hradě
  3. Realizace vzdělávacích programů přímo na hradě
  4. Pořádání kulturních a společenských akcí
  5. Působení a spolupráce neziskových organizací v areálu hradu

2. Stručný popis jednotlivých bodů

 1. Hrad Lukov

 2. 2. 1 Konzervace a stavební zajištění zdiva hradních objektů

  Cíl:
  • Dokončit stavební a konzervační práce ve východní části areálu horního hradu s prioritním zaměřením na severní hradbu s pilíři

  Opatření 1:
  • Stavební práce na hradě probíhají nepřetržitě od roku 1986. Veškeré práce jsou prováděny s citlivým přístupem při maximálním zachování vypovídající schopnosti zříceniny a také s ohledem na bezpečnost návštěvníků. Stavební práce ve východní části horního hradu budou prováděny dle projektové dokumentace Ing. Arch. Pavla Šimečka „Hrad Lukov – stavební úpravy východního sektoru jádra“, která řeší zajištění zdiva východní poloviny horního hradu. Stavební zajištění dolního hradu proběhne dle projektu „Hrad Lukov - dolní hrad, konzervace hradba, úpravy ploch)I nadále budeme pokračovat pod bedlivým dohledem odborníků památkové péče.
  • Práce budou organizovány tak, aby v minimální míře omezovaly pohyb návštěvníka.
  • V rámci stavebních prací budou organizovány semináře, kde chceme prezentovat nabyté zkušenosti z památkové obnovy.
  • Velmi atraktivní formou prezentace stavební obnovy hradu se stane projekt „Hradní stavební huť“

  Opatření 2:
  • Pro zachování stávajícího tempa postupu stavebně záchranných prací je třeba hledat ve spolupráci s obcí Lukov, jako majitelem hradu, s optimálním způsobem využívání a čerpání dotačních prostředků.

  Opatření 3:
  • Některé technologické postupy realizované při konzervačních pracích v minulosti se ukázaly jako nevhodné nebo nedostatečné. Proto je třeba řešit prosakování vlhkosti klenbami západního paláce. Žádoucí je odstranění povrchových vizuálních defektů na zdivu provedeném v 80. a na začátku 90. let.

  2.2 Vybudování stavby pro zázemí kulturních akcí s prostorem pro hradní galerii

  Cíl:
  • Postavit stavbu „Hradní galerie“, která umožní celoroční prezentační akce a výstavy a poskytne zázemí pro kulturní aktivity

  Opatření:
  • Zkušenosti s pořádáním kulturních akci v areálu hradu ukázaly, že v hradním jádru chybí důstojné zázemí pro účinkující, pro uložení potřebného materiálu (lavice, podium atd). Navržená podoba stavby s venkovním přístřeškem umožní realizaci prezentačních a výstavních akcí.
  • Na vlastní stavbu je třeba získat finanční prostředky na zakoupení stavebního materiálu a úhradu plateb za řemesla, které není možné udělat svépomocí.

  2.3 Vybudování a vysvěcení hradní kaple

  Cíl:
  • V prostoru východního paláce vybudovat kapli Sv. Jana Křtitele

  Opatření:
  • V areálu hradu Lukova je historicky doložena kaple Sv. Jana Křtitele. O její existenci svědčí i  nalezené bohatě zdobené architektonické prvky (fiály, rozeta, část kružby).
  • Chceme tuto skutečnost připomenout a vybudovat v prostoru východního paláce svatostánek zasvěcený sv. Janu Křtitelovi.
  • Je třeba zpracovat projektovou vizualizaci vnitřní podoby kaple.

  2.4 Dokončení archeologického výzkumu

  Cíl:
  • Dokončit archeologický výzkum hradu, zpracování materiálů a publikační činnost

  Opatření:
  • Archeologický výzkum na hradě probíhá s přestávkami od roku 1983. K tomu, aby hradní areál mohl sloužit k zamýšlenému záměru je nutné jeho dokončení.
  • Archeologický materiál bude prezentován v rámci výstav přímo v areálu hradu a také ve výstavních prostorách Muzea jihovýchodní Moravy.
  • Výsledky výzkumu budou zveřejněny v odborných i populárních publikacích.
  • Archeologický výzkum jako atraktivní obor poznání minulosti je přitažlivý pro každého z nás a toho využijeme při realizaci projektu „Letní archeologická škola“

  2.5 Konzervační práce na dolním hradě

  Cíl:
  • Stavební zajištění a zakonzervování zdiva obvodové hradby a zbytků hospodářských objektů na ploše dolního hradu

  Opatření:
  • Vzhledem k havarijnímu stavu severního a východního úseku obvodové hradby je nanejvýš žádoucí zahájení prací v nejbližší době.

  2.6 Za přírodou na hrad

  Cíl:
  • Propojení historie a ekologie přímo v hradním areálu - převážná část areálu hradu Lukova spadá do vymezeného územního systému ekologické stability, který je zde tvořen funkčním lokálním biocentrem "Hrad". V nejbližším okolí hradu se nachází několik typů geobiocenóz na malé ploše, tvořených přirozenou vegetací (buk lesní, dub zimní, habr obecný, jedle bělokorá, lípa, javor, jilm horský, jasan stepilý).

  Opatření:
  • Využití unikátního propojení dlouhé historie hradu s jedinečností okolní přírody.
  • Projekt plně respektuje výskyt biocentra a klade do popředí jeho ochranu. Chceme, aby se hrad stal bránou k poznání ojedinělé přírody Hostýnských hor.
  • Hodláme jednat o odstranění smrkových stromů, které jsou v této lokalitě nevhodné.
  • Chceme poukázat na ojedinělou vegetaci v okolí hradu a vyznačit památné a dominantní stromy (např. Valdštejnův dub) a hledat dotační tituly na zabezpečení jejich ošetření
  • Ve spolupráci s předními ekologickými sdruženími Zlínského kraje a školským zařízeními zpracovat a realizovat výukové programy s ekologickou a přírodovědeckou tématikou.

  2.7 Cyklostezka a okruh pro běžkaře

  Cíl:
  • Rozšířit dostupnost areálu hradu pro turisty a jejich sportovní vyžití

  Opatření:
  • Chceme přispět k získání prostředků na prodloužení cyklostezky, která vede ze Zlína na Lešnou až do Lukova s možností pokračovat přes hrad dále do Hostýnských vrchů.
  • Je třeba pokračovat v jednání se společností Lesy ČR o opravě přístupové komunikace k hradu.
  • Mírně zvlněné terény kolem hradu chceme využít k vyznačení okruhu pro běžkaře a tím přilákat návštěvníky na hrad i v zimě.

  2.8 Dětský herní koutek na dolním hradě

  Cíl:
  • Vybudování dětské koutku na dolním hradě, vyžití pro celé rodiny

  Opatření:
  • Za využití místních materiálů vybudujeme malý dětský koutek s prolézačkami, houpačkami a dalšími herními prvky. Dětské hřiště přispěje ke spokojenosti s návštěvou hradu i těm nejmenším.

  2.9 Monografie „Hrad Lukov“

  Cíl:
  • Vydání monografie o hradě Lukově

  Opatření:
  • Ukončení archeologického výzkumu a stavebně záchranných prací na hradě by mělo být završeno vydáním kvalitní monografie o hradě Lukově, která shrne vědomosti o jeho historii, stavebním vývoji i o historii snah o jeho záchranu.

 3. Spolek přátel hradu Lukova

 4. 3.1 Ekonomická, organizační a členská stabilita sdružení

  Cíl:
  • Zajistit dostatečnou členskou základnu sdružení s aktivním vedením při udržení ekonomické stability

  Opatření 1:
  • Práce s mládeží je dlouholetým posláním spolku. Je třeba zaměřit pozornost na rozšíření spolupráce se školskými zařízeními, spolky pracujícími s dětmi. Zajímavým programem je třeba přilákat děti a začít s „výchovou“ od nejmenších.
  • Rozšíření spolupráce se středními a vysokými školami, najít cestu ke studentům.

  Opatření 2:
  • Hledání nových možností seberealizace a rozvíjení osobnosti u stávající členské základny.

  Opatření 3:
  • Udržet postavení sdružení, které má dobré jméno. Hledání dalších možností dotačních titulů. Hledání možností rozvoje provozu hradu při zachování stávajícího způsobu návštěvnické otvírací doby.

  Opatření 4:
  • Hledání vhodných forem vzdělávání členů Organizačního jádra a zaměstnanců SPHL.

  3.2 Majetková jistota na hradě

  Cíl:
  • Získat majetkový podíl SPHL v areálu hradu

  Opatření:
  • Zkušenosti z dlouholeté práce v areálu hradu ukázaly, že záslužná činnost spolku může být snadno zneužita k osobním či jiným záměrům. Proto je třeba hledat cestu, jak získat alespoň malý podíl na majetku v areálu hradu. Tím bude zajištěna nutnost komunikace se spolkem jako s partnerem podílejícím se na budoucím využití hradu.

  3.3 Realizace vzdělávacích programů přímo na hradě

  Cíl:
  • Využít zázemí, které je vybudované na hradě pro vzdělávací aktivity, rozšiřování možností využití a prezentace hradu jako kulturně vzdělávacího centra.

  Opatření 1:
  • Vytvoření několika tématických okruhů vzdělávacích programů, jejichž realizace vhodně zapadne do prostředí hradu.
  • Vybavení vnitřních prostor Domu Rudolfa Matouše potřebným nábytkem a učebními pomůckami.

  Opatření 2:
  • Oslovení širokého spektra školských zařízení a organizací zabývajících se prací s dětmi a mládeží.

  Opatření 3:
  • Vytvoření a udržení pracovního místa pro pedagoga, který by zajišťoval realizaci vzdělávacích programů v areálu a okolí hradu.

  3.4 Pořádání kulturních a společenských akcí

  Cíl:
  • Pokračovat a rozvíjet organizaci kulturních akcí, hledat nové formy kulturního vyžití návštěvníka

  Opatření 1:
  • Spolek přátel hradu Lukova za dvacet let své existence dokázal, že umí zorganizovat řadu kvalitních kulturních akcí, které se těší trvalému zájmu návštěvníků. Je třeba udržet tento trend a dále hledat nové, inovující nápady k programu akcí.

  Opatření 2:
  • Hledat možnosti spolupráce s agenturami, které poskytují atraktivní formy zábavy

  3.5 Působení a spolupráce neziskových organizací

  Cíl:
  • Rozvíjení úspěšné spolupráce občanských sdružení v areálu hradu

  Opatření:
  • Dosavadní úspěchy při záchranných pracích a společenské činnosti jsou neoddělitelně spjaty s působením neziskových organizací (základní články Hnutí Brontosaurus, SPHL, Junák, TOM, ...). Předpokládáme, hrad nadále bude ideálním místem pro setkávání těchto aktivit a rozvoje jejich činnosti a spolupráce.

III. EKONOMICKÁ ROZVAHA PROJEKTU

Uvědomujeme si, že i sebelepší nápad zapadne, pokud za ním nestojí dostatečný kapitál na jeho realizaci. A to jak kapitál lidský, tak finanční. Spolek přátel hradu Lukova za dobu své existence prokázal, že v komunitní lidské stránce má co nabídnout, bohužel mu chybí dostatečné finanční zázemí, na realizaci projektu v reálném časovém horizontu.

Je výhodou, že zpracovaná koncepce již nevyžaduje vysoké vstupní náklady, které je nutné vynaložit na samém počátku realizace projektu. Projekt je nastaven tak, aby šly realizovat jednotlivé etapy v různém pořadí, podle skutečně získaných finančních prostředků s částečným využitím prostředků získaných ze vstupného a prodeje suvenýrů.

V rámci našich aktivit jsme i poměrně náročné řemeslné (zejména zednické a kamenické) práce provádět asi dvakrát levněji než podnikatelské subjekty, čímž by mohlo dojít výrazným úsporám.

Investiční náklady na projekt Předpokládaný rok realizace Připravenost investiční akce Náklady v tis Kč s DPH
1. Hrad Lukov
1.1 Dokončení stavebního zajištění severní hradby a východní části hradního jádra 2012 - 2014 Stavební povolení 2 500
1.2 Vybudování stavby pro zázemí kulturních akcí s prostorem pro hradní galerii 2013 Stavební povolení 1 185
1.3 Vybudování a vysvěcení hradní kaple 2014 Projektová dokumentace 487,5
1.4 Dokončení archeologického výzkumu 2012 - 2016 Smlouva s organizací mající oprávnění archeologický výzkum provádět. 1552,5
1.5 Zpracování projektové dokumentace konzervace a využití dolního hradu 2012 Projektová dokumentace. 40
1.6 Konzervační práce na dolním hradě 2012 - 2015 Závazné stanovisko, stavební povolení 4500
1.7 Za přírodou na hrad
1.8 Cyklostezka a okruh pro běžkaře 2012 - 2016 50
1.9 Dětský herní koutek na dolním hradě 2012 150
1.10 Vydání monografie „Hrad Lukov“ 2015 200
Náklady na práce v  areálu hradu celkem 10 665

IV. ZÁVĚR

Projekt „Hrad Lukov – kulturně vzdělávací centrum“ je netradičním řešením využití hradní zříceniny. Jedinečnost projektu spočívá v propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti při maximálním souznění s okolní přírodou. Jeho realizace přispěje k rozvoji cestovního ruchu v regionu, k vytvoření několika pracovních míst a hlavně poskytne možnost aktivního odpočinku, rozvoj osobnosti a seberealizaci pro všechny věkové kategorie.

Pevně věříme, že projekt osloví širokou veřejnost, podnikatelské subjekty i státní instituce a najde u nich podporu.

V Lukově 7. března 2011

Počet návštěv:    

Copyright © 2014 - hrad Lukov
design & program by VP