Provozní řád – hrad Lukov
 1. Spolek přátel hradu Lukova (dále spolek) je na základě Nájemní smlouvy a smlouvy o provozování hradu Lukova ze dne 24. ledna 2012 nájemcem a provozovatelem hradu Lukova.

Provozní doba:

Červenec – srpen každý den od 10.00 do 18.00 hodin
Duben až červen, září, říjen sobota, neděle a státní svátky od 10.00 do 17.00 hodin

Prohlídka hradu mimo provozní dobu je možné jen po dohodě se správou hradu.

 1. Návštěvník je povinen:
  1. dodržovat ustanovení provozního řádu
  2. zaplatit vstupné dle platného ceníku
  3. dbát pokynů správce hradu, jeho zástupců, zaměstnanců a členů spolku
  4. pohybovat se po vyznačených stezkách
  5. do prostor expozice česko-uherských válek vstupovat jen za doprovodu průvodce

 2. Návštěvníkům je zakázáno:
  1. lézt na zdivo hradeb, paláců a klenbu raněgotické brány, na pomocné stavební konstrukce
  2. poškozovat zdivo, stavební a jiné konstrukce na hradě
  3. odhazovat odpadky mimo určené nádoby či koše
  4. rozdělávat oheň v areálu hradu a jeho okolí
  5. opouštět hrad jiným vstupem než vstupní věží a přes most
  6. vstupovat do prostor, kde probíhají stavební práce a kde je nebezpečí zřícení zdiva
  7. vjíždět do prostor horního hradu na kole či na jiném dopravním prostředku
  8. vstupovat do prostor v Domě Rudolfa Matouše, vstupní věži a hospodářském objektu, které neslouží k výstavním a expozičním účelům
  9. dotýkat se vystavených exponátů, otvírat vitríny, manipulovat bezdůvodně s hasícími přístroji, přenášet kameny atd.
  10. znečišťovat či jinak poškozovat vnitřní prostory hradu a Domu Rudolfa Matouše, které jsou v provozní dobu přístupné
  11. kouřit v prostorách expozic, vnitřních prostorách Domu Rudolfa Matouše (včetně toalet)
  12. vstupovat do prostor expozic se psy či jinými zvířaty

 3. Návštěvníkům je umožněno využívat za úplatu toalety v areálu dolního hradu a v Domě Rudolfa Matouše.

 4. Provozovatel nezodpovídá za škody, ke kterým došlo v důsledku nedodržení provozního řádu hradu Lukova a nezodpovídá za ztráty osobních věcí a cenností v prostorách hradu.

 5. Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci či osoby, se kterými hrad navštívili.

 6. Pohyb psů (a jiných zvířat) je v hradním areálu možný jen v doprovodu majitele na vodítku a s náhubkem. Majitel je zodpovědný za úklid exkrementů. Psům (a jiným zvířatům) je zakázán vstup do prostor expozic.

 7. Užívání herních prvků dětského hřiště na dolním hradě je na vlastní nebezpečí, je možné dětmi do 12 let a za doprovodu dospělé osoby.

V Lukově 1. září 2016
Schváleno Radou obce Lukov dne 31. 8. 2016, č.j. 37/2016, č.u. 6933

Provozní řád ke stažení ve formátu pdf

Počet návštěv:    

Copyright © 2014 - hrad Lukov
design & program by VP