Hrad Lukov – koncepce rozvoje
 • Projekt kulturně vzdělávacího centra
 • Rozvoj Spolku přátel hradu Lukova jako provozovatele hradu

Období 2017 – 2022

Zpracovalo Organizační jádro SPHL

Schváleno valnou hromadou spolku dne 25. února 2017


Naše hlavní principy rozvoje využití hradu Lukova:

 • Respekt k památce jako hmotnému dokladu historie a odkazu předků v kulturní krajině.
 • Souznění historie, přítomnosti a budoucnosti s okolní přírodou
 • Zaměření na děti a mládež
 • Otevřenost a aktivní komunikace s organizacemi a institucemi různého zaměření
 • Dlouhodobě udržitelný rozvoj realizovaných projektů a ekonomická stabilita spolku jako provozovatele hradu

I. ÚVOD

Projekt „Hrad Lukov – kulturně vzdělávací centrum, období 2017- 2022“ navazuje a rozšiřuje myšlenky stavební záchrany a smysluplného využití hradu Lukova realizované obcí Lukov a Spolkem přátel hradu Lukova v období od roku 1990. Jeho ambicí je završit více než třicetileté snahy o záchranu a smysluplné využití hradu.

Postupnou realizací jednotlivých bodů projektu dojde k pozoruhodnému propojení odkazu našich předků ukrytému v hradních zdech, přes současnost reprezentovanou aktivitami probíhajícími na hradě až po budoucnost, která se odrazí v práci s dětmi a mládeží a která vytvoří podmínky pro kulturní využití areálu hradu.

II. POPIS PROJEKTU

Obec Lukov a Spolek přátel hradu Lukova se více než třicet let společně snaží o stavební zabezpečení zřícenin hradu Lukova. Díky tomu se postupnými kroky valná většina cílů druhé etapy projektu naplnila. Zároveň se otevřely nové možnosti pro rozvoj hradního areálu a další činnost Spolku přátel hradu Lukova. S využití některých bodů z Koncepce rozvoje z let 2011-2016 a rozpracováním nových námětů je navržena tato koncepce.

Koncepce rozvoje je rozložena do dvou propojených částí:

 1. Hrad Lukov
  1. Pokračování památkové obnovy obvodové hradby a zbytků zdiva hospodářských objektů na dolním hradě.
  2. Zpracování studie a následné projektové dokumentace pro využití plochy dolního hradu s důrazem na rozšíření hygienického zázemí pro návštěvníky.
  3. Pokračování archeologického výzkumu v celém areálu hradu.
  4. Dokončení stavebně-konzervačních prací na horním hradě.
  5. Projekční příprava a stavební realizace náhrady dřevěné srubové konstrukce v prostoru západního parkánu.
  6. Vybudování prezentačně-edukačních prostor v západním paláci.
  7. Projekty „Hrad patří dětem“ a „Za přírodou na hrad“.
  8. Cyklostezka a zážitkový okruh kolem hradu.
  9. Parkoviště pod hradem.
  10. Prezentace hradu, marketing, komunikace s médii.

 2. Spolek přátel hradu Lukova
  1. Ekonomická, organizační a členská stabilita sdružení.
  2. Realizace vzdělávacích programů přímo na hradě.
  3. Pořádání kulturních a společenských akcí.
  4. Působení a spolupráce neziskových organizací v areálu hradu.

Stručný popis jednotlivých bodů

 1. Hrad Lukov

 2. 1. 1 Pokračování památkové obnovy obvodové hradby a zbytků zdiva hospodářských objektů na dolním hradě.

  Cíl:
  • Udržet stávající tempo postupu památkové obnovy zachovalých reliktů zdiva na ploše dolního hradu.

  Opatření 1:
  • V posledních letech se podařilo památkově zabezpečit podstatné části severního a východního úseku obvodové hradby dolního hradu. Nadále však zůstává ohrožen úsek východní hradby pod věží Svatojánskou. Důležité je konzervovat úsek západní hradby u předbraní včetně půlkruhové bašty a pokračovat v zajištění zbytků zdiva hospodářských objektů a obvodové hradby (jižní a západní úsek).

  Opatření 2:
  • Pro zachování stávajícího tempa postupu stavebně záchranných prací je třeba rozvíjet spolupráci s obcí Lukov, majitelem hradu, při hledání a čerpání vhodných dotačních prostředků.

  1.2 Zpracování studie a následné projektové dokumentace pro využití plochy dolního hradu s důrazem na rozšíření hygienického zázemí pro návštěvníky.

  Cíl:
  • Nabídnout návštěvníkovi hradu atraktivní možnost využití volného času, občerstvení a poznání při zachování původního lesního porostu na ploše dolního hradu.

  Opatření 1:
  • Tvar plochy dolního hradu přímo vybízí k využití pro vybudování přírodního amfiteátru doplněného herními prvky pro děti a klidovými zónami pro návštěvníky. Je také možné uvažovat o instalaci dalších vzdělávacích prvků pro vzdělávací programy.

  Opatření 2:
  • Zkušenosti s provozováním Domu Rudolfa Matouše ukázaly, že při intenzivním využití prostor hradu není možné zajistit návštěvníkům důstojné hygienické zázemí . Proto je zásadní vyřešit rozšíření hygienického zázemí a při tom uvážit i vhodnější způsob vytápění domu.

  Opatření 3:
  • Pro realizaci opatření 1 i 2 je třeba zpracovat studii využití ploch dolního hradu a rozšíření Domu Rudolfa Matouše, která bude připomínkována dotčenými orgány a následně rozpracována do projektové dokumentace

  1.3 Pokračování archeologického výzkumu v celém areálu hradu

  Cíl:
  • Pokračovat v záchranném archeologickém výzkumu zejména v úsecích, které budou procházet památkovou obnovou. Nadále rozvíjet spolupráci s Archeologickým oddělením Muzea jihovýchodní Moravy.

  Opatření:
  • Archeologický výzkum na hradě probíhá s přestávkami od roku 1983. K tomu, aby se mohly realizovat plánované kroky spojené s památkovou obnovou a prezentací hradu je nutné, aby výzkum probíhal souběžně s plánovanými aktivitami.
  • Archeologický materiál bude prezentován v rámci výstav přímo v areálu hradu a také ve výstavních prostorách Muzea jihovýchodní Moravy.
  • Výsledky výzkumu budou zveřejněny v odborných i populárních publikacích.

  1.4 Dokončení památkového zajištění a konzervování zdiva na ploše horního hradu.

  Cíl:
  • Dokončit archeologický výzkum hradu, zpracování materiálů a publikační činnost

  Opatření:
  • Stavební práce na horním hradě probíhají nepřetržitě od roku 1986 a jsou téměř dokončeny. Přesto zbývá dokončit zajištění a zakonzervování zdiva v prostoru jižního parkánu.
  • Veškeré práce jsou prováděny s citlivým přístupem při maximálním zachování vypovídací schopnosti zříceniny a také s ohledem na bezpečnost návštěvníků.
  • Některé technologické postupy realizované při konzervačních pracích v minulosti se ukázaly jako nevhodné. Proto je žádoucí odstranit dle schválené projektové dokumentace povrchové vizuální defekty provedené na zdivu v 80. a na začátku 90. let.

  1.5 Projekční příprava a stavební realizace náhrady dřevěné srubové konstrukce v prostoru západního parkánu.

  Cíl:
  • Nalezení vhodného způsobu náhrady stávající dřevěné srubové konstrukce definitivním a trvalejším způsobem.

  Opatření 1:
  • Za účasti odborníků různých oborů najít vhodný způsob náhrady stávající dřevěné konstrukce. Zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení.

  Opatření 2:
  • Dle platné projektové dokumentace realizovat vlastní stavební úpravy.

  1.6 Vybudování prezentačně edukačních prostor v západním paláci.

  Cíl:
  • Stavebně upravit východní místnost přízemí hradu k využití pro vzdělávání a prezentaci.

  Opatření 1:
  • Zpracování projektové dokumentace úprav prostor jako podkladu pro stavební řízení.

  Opatření 2:
  • Stavební úpravy a vybavení prostor.

  1.7 Projekty „Za přírodou na hrad“ a „Hrad patří dětem“.

  Cíl:
  • Dalším rozvíjením obou nosných programů propojit historii, ekologii a environmentální výchovu přímo v hradním areálu.

  Opatření:
  • Využití unikátního propojení dlouhé historie hradu s jedinečností okolní přírody přírodního parku Hostýnské vrchy.
  • Projekty plně respektují symbiózu historie s přírodou. Chceme, aby se hrad stal bránou k poznání ojedinělé přírody Hostýnských hor.
  • Ve spolupráci s předními ekologickými sdruženími Zlínského kraje a školským zařízeními realizovat výukové programy s ekologickou a přírodovědeckou tématikou při využití již zpracovaných výukových programů.
  • Další rozvíjení vzdělávacích aktivit zaměřených na školní mládež.

  1.8 Cyklostezka a zážitkový okruh kolem hradu.

  Cíl:
  • Rozšířit dostupnost areálu hradu pro turisty s možností sportovní vyžití.

  Opatření:
  • Chceme přispět k získání prostředků na prodloužení cyklostezky, která vede ze Zlína přes Lešnou až do Lukova s možností pokračovat přes hrad dále do Hostýnských vrchů.
  • Pokračování jednání se společností Lesy ČR o opravě přístupové komunikace k hradu.
  • Mírně zvlněné terény kolem hradu chceme využít k vyznačení zážitkového okruhu s možností rozvoje poznání a celoročního sportovního vyžití (turisté, cyklisté, běžkaři).

  1.9 Parkoviště pod hradem

  Cíl:
  • Vybudovat parkoviště nebo odstavnou plochu pro automobily návštěvníků v prostoru u sv. Jana.

  Opatření:
  • Rozvoj aktivit v areálu hradu nese problémy s parkováním vozidel na parkovišti u sv. Jana. Proto chceme ve spolupráci s obcí Lukov přispět k vyřešení tohoto zásadního problému.

  1.10 Prezentace, marketing, komunikace s médii

  Cíl:
  • Pravidelně a profesionálně informovat o dění na hradě i o hradě samotném. S využitím dostupných marketingových nástrojů propagovat hrad Lukov jako atraktivní turistický cíl.

  Opatření 1:
  • Pravidelně informovat media o dění na hradě, aktualizace webových stránek a facebookového profilu.
  • Vytištění propagačního letáku a jeho distribuce prostřednictvím informačních center a spřízněných památkových objektů.

  Opatření 2:
  • Finančně dostupným způsobem využívat marketingové nástroje jako je reklama v médiích, billboardy atd.

 3. Spolek přátel hradu Lukova

 4. 2.1 Ekonomická, organizační a členská stabilita sdružení.

  Cíl:
  • Zajistit dostatečnou členskou základnu sdružení s aktivním vedením při udržení ekonomické stability

  Opatření 1:
  • Práce s mládeží je dlouholetým posláním spolku. Je třeba zaměřit pozornost na rozšíření spolupráce se školskými zařízeními, spolky pracujícími s dětmi. Zajímavým programem je třeba přilákat děti a začít s „výchovou“ od nejmenších.
  • Rozšíření spolupráce se středními a vysokými školami, najít cestu ke studentům.
  • Udržení kroužkové činnosti (Lukovští Wizárdi).

  Opatření 2:
  • Hledání nových možností seberealizace a rozvíjení osobnosti u stávající členské základny.

  Opatření 3:
  • Udržet postavení sdružení, které má dobré jméno. Hledání dalších možností dotačních titulů. Hledání možností rozvoje provozu hradu při zachování stávajícího způsobu návštěvnické otvírací doby.

  Opatření 4:
  • Hledání vhodných forem vzdělávání členů Organizačního jádra a zaměstnanců SPHL.

  2.2 Realizace vzdělávacích programů přímo na hradě

  Cíl:
  • Využít zázemí, které je vybudované na hradě pro vzdělávací aktivity, rozšiřovat možností využití a prezentace hradu jako kulturně vzdělávacího centra.

  Opatření 1:
  • Oslovení širokého spektra školských zařízení a organizací zabývajících se prací s dětmi a mládeží.

  Opatření 2:
  • Udržení pracovního místa pro pedagoga, který by zajišťoval realizaci vzdělávacích programů v areálu a okolí hradu.

  2.3 Pořádání kulturních a společenských akcí

  Cíl:
  • Pokračovat a rozvíjet organizaci kulturních akcí, hledat nové formy kulturní nabídky návštěvníkům.

  Opatření 1:
  • Spolek přátel hradu Lukova za více než dvacet pět let své existence dokázal, že umí zorganizovat řadu kvalitních kulturních akcí, které se těší trvalému zájmu návštěvníků. Je třeba udržet tento trend a dále hledat nové, inovující nápady a podněty.

  Opatření 2:
  • Hledat možnosti spolupráce s agenturami, které poskytují atraktivní formy zábavy.

  2.4 Působení a spolupráce neziskových organizací

  Cíl:
  • Rozvíjení úspěšné spolupráce občanských sdružení v areálu hradu.

  Opatření:
  • Dosavadní úspěchy při záchranných pracích a společenské činnosti jsou neoddělitelně spjaty s působením neziskových organizací (základní články Hnutí Brontosaurus, SPHL, Junák, TOM, ...). Předpokládáme, že hrad bude nadále ideálním místem pro setkávání těchto aktivit a rozvoj jejich činnosti a spolupráci.

III. EKONOMICKÁ ROZVAHA PROJEKTU

Uvědomujeme si, že i sebelepší nápad zapadne, pokud za ním nestojí dostatečný kapitál na jeho realizaci. A to jak kapitál lidský, tak finanční. Spolek přátel hradu Lukova za dobu své existence prokázal, že v komunitní lidské stránce má co nabídnout, bohužel mu chybí dostatečné finanční zázemí na realizaci projektu v reálném časovém horizontu.

Je výhodou, že zpracovaná koncepce již nevyžaduje vysoké vstupní náklady, které je nutné vynaložit na samém počátku realizace projektu. Projekt je nastaven tak, aby šly realizovat jednotlivé etapy v různém pořadí, podle skutečně získaných finančních prostředků s částečným využitím prostředků získaných ze vstupného a prodeje suvenýrů.

V rámci našich aktivit jsme schopni i poměrně náročné řemeslné (zejména zednické a kamenické) práce provádět asi dvakrát levněji než podnikatelské subjekty, čímž by mohlo dojít výrazným úsporám.

Investiční náklady na projekt Předpokládaný rok realizace Připravenost investiční akce Náklady v tis Kč s DPH
1. Hrad Lukov
1.1 Pokračování památkové obnovy obvodové hradby a zbytků zdiva hospodářských objektů na dolním hradě. 2017 - 2022 7 200
1.2 Zpracování studie a následné projektové dokumentace pro využití plochy dolního hradu s důrazem na rozšíření hygienického zázemí pro návštěvníky. 2017, 2018 Projektová studie, projektová dokumentace, stavební povolení 100 + 550
1.3 Pokračování archeologického výzkumu v celém areálu hradu. 2017 - 2022 Smlouva s organizací mající oprávnění archeologický výzkum provádět 350
1.4 Dokončení stavebně konzervačních prací na horním hradě. 2017 - 2022 270
1.5 Projekční příprava a stavební realizace náhrady dřevěné srubové konstrukce v prostoru západního parkánu. 2017 - 2020 Projektová dokumentace, stavební povolení 40 + 500
1.6 Vybudování prezentačně edukačních prostor v západním paláci. 2017 - 2018 Projektová dokumentace, závazné stanovisko, stavební povolení 150
1.7 Projekty „Hrad patří dětem“ a „Za přírodou na hrad“. 2017 - 2022 200
1.8 Cyklostezka a zážitkový okruh kolem hradu 2018 - 2019 Projektová studie 100
1.9 Parkoviště pod hradem 2017 - 2022 Projektová dokumentace, stavební povolení
1.10 Prezentace hradu, marketing, komunikace s medii. 2017 - 2022 Tisk propagačních materiálů, billboardy, reklama v mediích 200
Náklady na práce v  areálu hradu a jeho okolí celkem. 9 710
Celkové investiční náklady na projekt v Kč s DPH 9 710 000

IV. ZÁVĚR

Projekt „Hrad Lukov – kulturně vzdělávací centrum, období 2017 - 2022“ je netradičním řešením využití hradní zříceniny. Jedinečnost projektu spočívá v propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti při maximálním souznění s okolní přírodou. Jeho realizace přispěje k rozvoji cestovního ruchu v regionu, k vytvoření několika pracovních míst a hlavně poskytne možnost aktivního odpočinku, rozvoj osobnosti a seberealizaci pro všechny věkové kategorie.

Pevně věříme, že projekt osloví širokou veřejnost, podnikatelské subjekty i státní instituce a najde u nich podporu.

V Lukově 17. ledna 2017

Ing. Jiří Holík, předseda spolku
Spolek přátel hradu Lukova
Lukov č.e. 38, 763 17 Lukov
holik.sphl@seznam.cz
mob. 608 568 142
Ing. Pavel Růžička PhD., místopředseda spolku
Spolek přátel hradu Lukova
Lukov č.e. 38, 763 17 Lukov
pruzicka@volny.cz