Provozní řád – hrad Lukov
 1. Spolek přátel hradu Lukova (dále spolek) je na základě Nájemní smlouvy a smlouvy o provozování hradu Lukova ze dne 25. října 2019 nájemcem a provozovatelem hradu Lukova.

Provozní doba expozic horního hradu (část areálu hradu západně za mostem):

Červenec – srpen každý den od 10.00 do 18.00 hodin
Duben až červen, září, říjen sobota, neděle a státní svátky od 10.00 do 17.00 hodin

Prohlídka hradu mimo provozní dobu je možné jen po dohodě se správou hradu.

Provozní doba dolního hradu a věže Svatojánky:

Leden – prosinec volný vstup (bez vstupného) 1. Návštěvník je povinen:
  1. dodržovat ustanovení provozního řádu
  2. zaplatit vstupné do zpoplatněných prostor dle platného ceníku
  3. dbát pokynů správce hradu, jeho zástupců, zaměstnanců a členů spolku
  4. pohybovat se pouze po vyznačených stezkách

 2. Návštěvníkům je zakázáno:
  1. lézt na zdivo hradeb dolního i horního hradu, paláců, hospodářských budov a klenbu raněgotické brány, na pomocné stavební konstrukce a ostatní stavby v areálu hradu
  2. poškozovat zdivo, stavební a jiné konstrukce na hradě
  3. jakkoliv znečišťovat areál hradu, odhazovat odpadky mimo určené nádoby či koše
  4. rozdělávat oheň v areálu hradu a jeho okolí bez písemného souhlasu provozovatele hradu. Písemný souhlas se vztahuje pouze na vyhrazená místa
  5. opouštět horní hrad jiným vstupem než vstupní věží a přes most
  6. vstupovat do prostor, kde probíhají stavební a archeologické práce, kde je uložen stavební a jiný materiál
  7. vstupovat do vyznačených míst, kde hrozí nebezpečí zřícení zdiva a stavebních konstrukcí
  8. vjíždět do prostor horního hradu na kole či na jiném dopravním prostředku
  9. vstupovat do prostor v Domě Rudolfa Matouše, vstupní věži a hospodářském objektu, které neslouží k výstavním, expozičním a prodejním účelům
  10. dotýkat se vystavených exponátů, otvírat vitríny, manipulovat bezdůvodně s hasícími přístroji, přenášet kameny atd.
  11. znečišťovat či jinak poškozovat vnitřní prostory hradu a Domu Rudolfa Matouše, které jsou v provozní dobu přístupné
  12. kouřit v prostorách expozic, vnitřních prostorách Domu Rudolfa Matouše (včetně toalet)
  13. vstupovat do prostor expozic se psy či jinými zvířaty
  14. fotografovat a natáčet audiovizuální výstupy pro komerční účely bez písemného souhlasu provozovatele
  15. fotografovat a natáčet z dronu či jiného létajícího nosiče bez písemného souhlasu provozovatele

 3. Návštěvníkům je umožněno využívat za úplatu toalety v areálu dolního hradu.

 4. Provozovatel nezodpovídá za škody, ke kterým došlo v důsledku nedodržení provozního řádu hradu Lukova a nezodpovídá za ztráty osobních věcí a cenností v prostorách hradu.

 5. Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci či osoby, se kterými hrad navštívili.

 6. Pohyb psů (a jiných zvířat) je v hradním areálu možný jen v doprovodu majitele na vodítku a s náhubkem. Majitel je zodpovědný za úklid exkrementů.
  Psům (a jiným zvířatům) je zakázán vstup do prostor expozic.

 7. Užívání herních prvků dětského hřiště na dolním hradě je na vlastní nebezpečí v rozsahu daným provozní řádem dětského hřiště.

V Lukově 1. října 2019
Schváleno Radou obce Lukov dne 16. 10. 2019, č. usnesení 7668

Provozní řád ke stažení ve formátu pdf