Raněgotická brána

1 A,B) Hrad Lukov; půdorysná schémata obou podlaží sledovaného objektu (A– 1.NP, B– 2.NP), s vyznačením předpokládaného stáří jednotlivých konstrukcí:

A – 1. polovina 13. století,
B – 3. polovina 13. století – 2. polovina 14. století,
C – do 2. poloviny 15. století,
E,F – 2. polovina 15. století – polovina 16. století,
F – pozdější úpravy (na obrázku nejsou zachyceny novodobé úpravy z 20./21. století).

V půdoryse 1.NP vyznačeny úrovně svislých řezů (obr.3, 4, 5)2) Hrad Lukov, schéma navrženého stavebního vývoje objektu, vlevo půdorysy, napravo pokus o hmotové rekonstrukce (axonometrické pohledy od jihovýchodu)3) Hrad Lukov, řez I.Í s pohledem na západní průčelí objektu;

A – novodobé zdivo (do zaměření je pojata pouze dozdívka koruny západního průčelí, provedená ve 2. půli 80. let 20. století)
B – amorfní zdivo v pohledu,
C – zdivo v řezu,
D – suť a podloží v řezu,
E – část portálku, doplněná v roce 2007,
F – poloha fragmentu omítky s rytou spárou,
G – rekonstruovaný výřez portálu vstupní věže4) Hrad Lukov, řez II-IÍ; A-D – viz u obr. 3

E – kamenný práh vstupu, nad ním jizva po vytržené stojce ostění,
F – stopa po nasazení záklenku (?),
G – dvojice maltových vrstev (pozůstatky podlah),
H – pozůstatek severní zdi vstupní věže,
CH – spára, oddělující starší zdivo zužující průchod (vpravo) od mladší partie,
I – dochovaná partie podlahy,
J – úroveň podlahy 1. NP,
K – úroveň podlahy někdejšího 1.NP vstupní věže.5) Hrad Lukov, řez III-IIÍ;

A-D – viz u obr. 17
E – fragmenty interiérových omítek s ličkami,
F – otisky dřevěných stupnic schodiště6) Hrad Lukov, výběr historických vyobrazení;

A – výřez z 1. vojenského mapování z 2. poloviny 18. století, sledovaný objekt označen šipkou (převzato: oldmaps.geolab.cz);
B – detail dřevorytu z roku 1730; hrad na návrší vpravo zachycen v pohledu od jihozápadu; vlevo dole poutní kostel P.Marie ve Štípě,
C – výřez z veduty Holešova z poloviny 18. století; hrad (vpravo) zachycen zřejmě rovněž v pohledu od jihozápadu, dole část města Holešova se zámkem (převzato: Kuča, 2000, str.117)7) Hrad Lukov; profilace architektonických článků:

A – článek, zazděný v jižní stěně 1.NP objektu,
B – profilace článku s aliančními znaky8) Hrad Lukov, rozlomený překlad dveřního (?)ostění s aliančními znaky Smila Kuny st. z Kunštátu a jeho ženy Ludmily Berkovny z Dubé a Lipé, nalezené v suti pod prolomenou klenbou 1.NP objektu. Profilace článku