Stanovy Spolku přátel hradu Lukova

Sídlo: 763 17 L u k o v č.e. 38

IČ: 49158295, DIČ: CZ 49158295

I.

POSLÁNÍ SPOLKU

Spolek přátel hradu Lukova vznikl sdružením zájemců o historii a především o zlepšení neutěšeného stavu zřícenin hradu Lukova. Jeho účelem je sdružovat členy bez rozdílu věku a pohlaví, kteří jsou ochotni jakýmkoliv způsobem pomoci při záchraně a popularizaci hradu Lukova, podílet se na činnosti spolku a její propagaci. Spolek je nepolitické neziskové sdružení, nezávislé na jiných subjektech, je samostatnou právnickou osobou.

II.

ČINNOST SPOLKU

Činnost spolku vyplývá už z jeho názvu a je převážně zaměřena na působení v areálu hradu Lukova. Zahrnuje především:

 1. pracovní aktivity při stavebně konzervačních pracích a archeologickém výzkumu pod odborným vedením odborníky památkové péče,
 2. péče o přírodu v okolí hradu i v celém regionu, snaha o trvale udržitelný rozvoj, péče o krajinu,
 3. shromažďování materiálů o hradě (pověsti, vyprávění, fotografie), jejich zpracování a prezentace v areálu hradu či jiných k tomu určených prostorách,
 4. pořádání akcí, které seznámí širší veřejnost s prací spolku, povedou k zpopularizování činnosti a získání dalších zájemců o činnost spolku,
 5. pořádání seminářů, školení, konferencí, besed s odborníky, kteří mají blízký vztah k Lukovu,
 6. získávání finanční podpory z různých zdrojů, jejich shromažďování na běžném účtu a použití k rozvoji činnosti spolku,
 7. pomoc při záchraně historických a kulturních objektů v okolí,
 8. navazování kontaktů se sdruženími obdobného charakteru, z nichž na prvním místě jsou Klub přátel Lukova - základní článek hnutí Brontosaurus.
 9. práce s dětmi a mládeží, organizování akcí a vzdělávacích programů pro ně,
 10. spolupráce se Základní školou v Lukově, podpora její činnosti, zejména ve vztahu k historii, enviromentální výchově, vlastivědě či přírodovědě
 11. aktivní spolupráce s Obcí Lukov, orgány regionální správy, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a ostatními společnostmi a institucemi, které mají vztah k hradnímu areálu.
 12. provádění dalších aktivit, které povedou k rozvoji spolku

III.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

 1. Členství ve spolku může získat každá osoba bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, která projevila zájem spolupracovat při činnosti SPHL. Vstup do SPHL je dobrovolný a je podmíněn řádným vyplněním přihlášky a zaplacením členského poplatku, který je stanoven valnou hromadou. O udělení členství rozhoduje valná hromada.
 2. Členství ve Spolku je dvoustupňové:
  Prvním stupněm je "PŘÍZNIVEC SPHL".
  Druhým stupněm je řádný "ČLEN SPHL".
 3. Získání statutu "PŘÍZNIVEC SPHL"
  Příznivcem se stává zájemce v okamžiku vyplnění přihlášky a zaplacení členského poplatku. V přihlášce uvede, ve které oblasti činnosti bude pracovat a na které akce chce být zván.
 4. Získání statutu "ČLENA SPHL"
  O členství může požádat osoba starší 18 let po třech letech aktivního zapojení do práce a činnosti spolku. Dokladem členství je "List člena SPHL".
 5. Čestné členství
  Titul "Čestný člen SPHL" získává osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o hrad Lukov nebo dosáhla významného postavení ve společnosti a své kvality uplatnila ve prospěch činnosti spolku. O udělení titulu rozhoduje valná hromada. Čestný člen neplatí členské ani správní poplatky.
 6. Trvalé členství
  Trvalé členství získá člen spolku, který dosáhne věku na uplatnění plného starobního důchodu nebo získá nárok na jiný typ plné důchodové podpory. Člen s trvalým členstvím neplatí členské ani správní poplatky. Bez závažných důvodů mu členství nemůže být zrušeno.
 7. Členský a správní poplatek
  Členský poplatek je placen při vstupu do SPHL, správní poplatek každý rok jako potvrzení členství ve spolku. Výši obou druhů poplatků určuje valná hromada.

IV.

ZÁNIK ČLENSTVÍ

Členství může zaniknout:

 1. písemnou rezignací (bez udání důvodů) na adresu spolku (Organizačního jádra),
 2. v případě, že se člen nezúčastní po dobu dvou let ani jedné spolkové akce nebo neuhradil správní poplatky, je přeřazen do kategorie „příznivec“. O přeřazení na základě interní evidence rozhodne Organizační jádro,
 3. v případě, že se „příznivec“ nezúčastní po dobu tří let ani jedné spolkové akce nebo neuhradil správní poplatky. O definitivním zániku členství rozhodne valná hromada
 4. v případě, že člen vědomě poškodí čest a zájmy SPHL, nedodrží jeho stanovy a o zániku členství rozhodne valná hromada,
 5. úmrtím
 6. zánikem spolku

Zánikem členství končí bývalému členu požadavky vůči spolku. Nezaniká však jeho povinnost uhradit své závazky.

V.

POVINNOSTI ČLENA SPHL

Člen Spolku přátel hradu Lukova je povinen:

 1. dodržovat zásady určené stanovami SPHL,
 2. dle svých možností se podílet na práci spolku ve všech oblastech jeho činnosti,
 3. odpovědně vykonávat svěřené funkce a z jejich plnění skládat účty nejvyššímu orgánu SPHL (valné hromadě),
 4. platit roční správní příspěvek

VI.

POVINNOSTI PŘÍZNIVCE SPHL

Příznivec Spolku přátel hradu Lukova je povinen:

 1. oznámit na adresu spolku svůj zájem o akce, kterých se chce v daném roce zúčastnit (dle obdrženého plánu akcí),
 2. dodržovat zásady určené stanovami Spolku přátel hradu Lukova.

VII.

PRÁVA ČLENA SPHL

Člen Spolku přátel hradu Lukova má právo:

 1. zúčastnit se valné hromady a spolurozhodovat o činnosti spolku,
 2. hodnotit činnost spolku,
 3. volit a být volen do organizačního jádra a organizačních struktur spolku
 4. obracet se s návrhy, náměty, připomínkami, stížnostmi a kritikou na organizační jádro SPHL,
 5. vyjadřovat své návrhy a zkušenosti prostřednictvím Informačního listu SPHL,
 6. využívat k činnosti majetek a zařízení Spolku přátel hradu Lukova dle stanovených pravidel,
 7. bezplatně obdržet Informační list Spolku přátel hradu Lukova.
 8. účastnit se činnosti spolku.

VIII.

PRÁVA PŘÍZNIVCE SPHL

Právem příznivce Spolku přátel hradu Lukova je

 1. účastnit se valné hromady a podávat návrhy a připomínky,
 2. bezplatně obdržet Informační list,
 3. obracet se s návrhy, náměty, připomínkami na Organizační jádro,
 4. vyjadřovat své názory a zkušenosti prostřednictvím Informačního listu,
 5. využívat k činnosti majetek a zařízení Spolku přátel hradu Lukova dle stanovených pravidel.
 6. účastnit se činnosti spolku.

IX.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPHL

 1. Valná hromada
  1. je nejvyšším rozhodovacím orgánem SPHL. Je svolána minimálně jednou ročně Organizačním jádrem a to písemnou (emailovou) formou, nejméně 14 dní před datem konání,
  2. je usnášení schopná při přítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů spolku. Není-li na svém zasedání usnášeníschopná, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může být přijato za účasti libovolného počtu členů.
  3. rozhodnutí řádné valné hromady nabývá platnosti při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů SPHL,
  4. o majetkoprávních záležitostech rozhoduje souhlas třípětinové většiny přítomných řádných členů SPHL,
  5. právo rozhodovat mají pouze řádní členové SPHL (příznivci ne), každý člen má při hlasování jeden hlas. Řádný člen se může nechat na valné hromadě zastoupit na základě písemné plné moci,
  6. nerozhoduje o druhu a způsobu provádění záchranných prací na hradě,
  7. má právo vytvořit skupinu pro kontrolu hospodaření s prostředky spolku,
  8. volí organizační jádro, koordinátory, členy koordinačních skupin,
  9. schvaluje materiály předložené OJ a výroční zprávu,
  10. určuje výši členských a správních poplatků na další kalendářní rok,
  11. schvaluje plán činnosti a finanční rozpočet na daný rok předložený Organizačním jádrem,
  12. rozhoduje o využití finančních prostředků a nakládání s majetkem spolku,
  13. rozhoduje o vytvoření organizačních složek spolku,
  14. rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku,
  15. rozhoduje o změně stanov a to dvoutřetinovou většinou přítomných.

  Mimořádnou valnou hromadu je možné svolat, projeví-li písemný zájem více jak 1/3 řádných členů SPHL nebo uzná-li to Organizační jádro za nutné, přičemž je třeba uvést důvod svolání a program schůze.


 2. Organizační jádro
  1. je výkonný orgán pověřený koordinační a organizátorskou činností spolku v období mezi dvěma valnými hromadami,
  2. je tvořeno pěti členy: předsedou, místopředsedou, hospodářem a dvěma koordinátory, kteří jsou voleni na pětileté období,
  3. organizační jádro rozhoduje o hospodaření s finančními prostředky v průběhu roku dle rozpočtu schváleného valnou hromadou,
  4. smlouvy majetkového charakteru podepisují vždy dva členové (předseda a další člen organizačního jádra),
  5. rozhoduje o uzavření pracovních poměrů se zaměstnanci,

  Statutárním orgánem je předseda, místopředseda a hospodář

  2.1. Předseda

  1. je statutárním zástupcem spolku
  2. reprezentuje spolek na veřejnosti,
  3. má právo samostatně uzavírat smlouvy nemajetkového charakteru
  4. uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnanci spolku,
  5. odvolán může být valnou hromadou.

  2.2. Místopředseda

  1. je statutárním zástupcem spolku
  2. zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti
  3. reprezentuje spolek na veřejnosti,
  4. odvolán může být valnou hromadou.

  2.3. Hospodář

  1. je statutárním zástupcem spolku
  2. je odpovědný za hospodaření s majetkem spolku,
  3. navrhuje způsoby hledání nových zdrojů financování činnosti spolku.
  4. odvolán může být valnou hromadou.

  2.4. Koordinátor

  1. koordinuje činnost spolku v oblastech určených Organizačním jádrem,
  2. navrhuje další témata rozvoje činnosti spolku.
  3. odvolán může být valnou hromadou.

X.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY

 1. Příjmy SPHL jsou tvořeny:
  1. členskými a správními poplatky,
  2. hospodářskou činností,
  3. dotacemi
  4. dary a odkazy,
  5. granty a nadačními příspěvky
  6. ostatními příjmy a výnosy z vlastního majetku.
 2. Příjmy SPHL jsou shromážděny:
  1. na běžném účtě,
  2. aa) podpisové právo mají předseda a tři osoby, přičemž k provedení finanční operace stačí dva podpisy a hranaté razítko,

  3. v pokladně
  4. Vedení evidence hospodaření s penězi
  5. ca) jakákoliv finanční operace ať už na kontě nebo pokladně musí být přesně a důkladně podchycena a podložena doklady,
   cb) za kontrolu evidence finančních operací v průběhu roku zodpovídá hospodář SPHL.

XI.

MAJETEK

 1. Veškerý majetek pořízený z prostředků SPHL nebo získaný darováním musí být řádně evidován podle účetního členění.
 2. Za evidenci majetku zodpovídá hospodář spolku.
 3. O nakládání s majetkem spolku rozhoduje valná hromada.

XII.

SYMBOLIKA SPHL

 1. Symboliku Spolku přátel hradu Lukova tvoří prapor a kulaté razítko.
 2. Prapor je vyvěšován při slavnostních příležitostech a velkých spolkových akcích,
 3. Kulaté razítko se používá na reprezentačních listinách a dopisech spolku a oprávnění používat ho mají členové organizačního jádra.

XIII.

UKONČENÍ ČINNOSTI

Z.s. zanikne dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením rozhodne–li o tom tříčtvrtinová většina valné hromady. Nebude–li možno již valnou hromadu svolat, rozhodne o zániku souhlas všech členů organizačního jádra spolku. Orgán, který rozhodne o zániku z. s., také rozhodne ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o tom, jak naložit s majetkem z. s.

Likvidátora spolku jmenuje Organizační jádro (valná hromada). Majetek může být předán po provedené likvidaci jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti. Likvidační zůstatek lze také rozdělit mezi členy spolku.

Z. s. zanikne také pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stanovy jsou závazné pro řádné členy i příznivce SPHL. Změny ve stanovách mohou být prováděny pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy nabývají platnost schválením valnou hromadou dne 28. února 2015