Západní palác

půdorysy sklepů a přízemí západního paláce

zjednodušená schémata s vyznačením pravděpodobného stáří jednotlivých konstrukcí:

černě - nejstarší hradební zeď (1.polovina 13.století),
zrněně - nároží severního traktu (2.polovina 13. - polovina 14.století) a hranolové "kvádrové" pylony,
křížem šrafovaně - konec 14.století, šrafovaně - do poloviny 16.století,
přetrhávaně šrafovaně - přelom 16. a 17. století, tečkovaně - některé dozdívky z 20.století.pohled na západní průčelí paláce

(amorfní zdivo v pohledu šrafovaně, zdivo v řezu křížem šrafovaně):

1) výpadní branka
2) spáry ve zdivu (zbytek střeleckého ochozu - ?)
3) cihelný pas
4) zdivo mladšího opěrného pilíře
5) partie se zachovaným lícem "řádkového" zdiva (srov. Obr.č. 16)
6) pozůstatek okna
7) nároží staré hradební zdi
7) fragment kvádrového zdiva hranolového pylonu
8) otisk sešikmené "špalety"
9) blok zdiva přiložený na spáru ke hradební zdi s výpadní brankoupohled na východní průčelí paláce:

1) pravděpodobné stopy po druhotném vložení klenby arkádové chodby
2) jizva po odbourané zdi severního traktu
3) pravděpodobná jizva po stropní konstrukci severního traktu
4) západní zeď severního traktu (tečkovaná plocha - zdivo zčervenalé žárem)
5) pozdější vstupní šíje do sklepa
6) starší vstupní šíje do sklepa
7) jizva po subtilní zdi, související se vstupní šíjí do sklepa
8) pravděpodobný zbytek parapetu okenního otvoru
9) část obnažené šikmé spáry, probíhající zdivempodélný řez palácem

(řez veden ve směru S-J, v podélné ose východních klenutých místností - pohled od západu):

1) vylomený otvor v klenbě
2) svislá spára (nároží severního traktu)
3) vynášecí pas nad vstupem do sklepa
4) dochované partie interiérových omítek
5) náběh klenby
6) naznačená poloha fragmentu záklenku průchodu v příčce
7) omítkové vrstvy z doby před a po rozšíření paláce k jihu
8) základ a amorfní nadzemní partie staré hradby
9) zbytek tesaného ostění průchodu mezi místnostmi
10) nika s otisky zabudované skříňky
11) vyústění původní vstupní šíje
12) pilíř arkády (?) druhotně vložený do prostoru vstupní šíje
13) druhotná vstupní šíje